Study in Slovakia Study in Slovakia Study in Slovakia

Tvary a tváre slovenského jazyka v didaktickej praxi

Tvary a tváre slovenského jazyka v didaktickej praxi

11. ročník v rámci cyklu ďalšieho vzdelávania učiteľov

Termín konania:  21. – 25. 08. 2017

Miesto konania:   Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

                                Gondova 2, 814 99 Bratislava

 

Organizátor kurzu:  Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

           

Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

 

Počet štipendijných miest: 15

Zameranie kurzu:

Kurz je súčasťou programu ďalšieho vzdelávania učiteľov a prebieha paralelne s 53. ročníkom letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. Kurz je zameraný na prezentovanie nových kreatívnych prístupov a metód vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka s dôrazom na register gramatických a lexikálnych špecifík vo frazeologickom fonde slovenčiny. Cieľom kurzu je ukázať možnosti fungovania frazém v rečovej praxi z pohľadu učiteľa aj žiaka prostredníctvom jazykových cvičení a tvorivých úloh. Súčasťou programu je možnosť zúčastniť sa na podujatiach prebiehajúceho ročníka letnej školy SAS a v utorok 22. augusta na medzinárodnom sympóziu Tvary a tváre slovenskej lingvistiky v zrkadle SAS-u.

Podmienky účasti:

Prijatým účastníkom budú hradené náklady na pobyt počas kurzu (odborný program – prednášky, semináre, ubytovanie, strava, kultúrny program), cestovné hradí vysielajúca strana, alebo účastník kurzu sám z vlastných zdrojov.

Cieľová skupina:

Kurz je určený učiteľom a lektorom slovenčiny ako vyučovacieho jazyka pôsobiacim na školách v zahraničí (na základných a stredných školách v rámci bilingválneho vzdelávania a na univerzitách v rámci lektorátov), ktorí sa chcú ďalej vzdelávať v oblasti výučby a prezentácie slovenského jazyka a kultúry.

  

Záujemcovia o účasť na kurze sa musia prihlásiť a vyplnenú prihlášku poslať najneskôr do 10. 07. 2017 na adresu: veronika.sykorova@uniba.sk

 

Prijatým účastníkom pošleme akceptáciu s informáciou o ubytovaní a vzdelávacom programe kurzu.

Informácie: tel.: +421 2 59339 497, veronika.sykorova@uniba.sk

 

PRIHLÁŠKA

 

Organizátori kurzu didaktiky pre učiteľov sa tešia na vašu účasť.

V prípade nejasností radi odpovieme na vaše otázky. Kontakt: veronika.sykorova@uniba.sk

« go back