Study in Slovakia Study in Slovakia Study in Slovakia

Jazyková chyba – charakteristika a hodnotenie z pohľadu didaktickej praxe

Termín konania: 20. – 24. 08. 2018

Miesto konania:   Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

                              Gondova 2, 814 99 Bratislava

Organizátor kurzu: Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk

Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

           

Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

Počet štipendijných miest: 15

Zameranie kurzu:

Odborno-metodický seminár slovenského jazyka v didaktickej praxi (pre učiteľov)

Kurz je súčasťou programu ďalšieho vzdelávania učiteľov a prebieha paralelne s 54. ročníkom letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. Kurz je zameraný na prezentovanie nových kreatívnych prístupov a metód vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Podmienky účasti:

Prijatým účastníkom budú hradené náklady na pobyt počas kurzu (odborný program –prednášky, semináre, ubytovanie, strava, kultúrny program), cestovné hradí vysielajúca strana alebo účastník kurzu sám z vlastných zdrojov.

Cieľová skupina:

Kurz je určený učiteľom a lektorom slovenčiny ako vyučovacieho jazyka pôsobiacim na školách v zahraničí (na základných a stredných školách v rámci bilingválneho vzdelávania a na univerzitách v rámci lektorátov), ktorí sa chcú ďalej vzdelávať v oblasti výučby a prezentácie slovenského jazyka a kultúry.

  

Záujemcovia o účasť na kurze sa musia prihlásiť a vyplnenú prihlášku poslať

najneskôr do 15. 07. 2018 na adresu: julia.vrablova@uniba.sk

Prijatým účastníkom pošleme akceptáciu s informáciou o ubytovaní a vzdelávacom programe kurzu.

 

Informácie: tel.: +421 2 59339 497, julia.vrablova@uniba.sk

Organizátori kurzu didaktiky pre učiteľov sa tešia na vašu účasť.

 

 

PRIHLÁŠKA

« go back