Study in Slovakia Study in Slovakia Study in Slovakia
Filter: Metodické kurzy | Školy v prírode | Kultúrno-vzdelávacie podujatia
Events for Slovaks living abroad.
Podujatia pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Letný tábor mladých výskumníkov po lokalitách UNESCO

Dátum podujatia: 09.07.2017 - 16.07.2017
Počet voľných miest: 48
Popis:

Hlavným cieľom vzdelávacej aktivity je formovanie historického vedomia krajanských detí a mládeže v záujme posilnenia ich identity a rozvíjania vzťahu k vlasti ich predkov.

Po absolvovaní vzdelávacej aktivity žiak pozná súvislosti kultúrnej histórie Slovenska v európskom kontexte, dokáže kriticky posúdiť osobitosti  jednotlivých pamiatok, konštruktívne hodnotí a vyberá pozoruhodnosti slovenskej krajiny pre zahraničných Slovákov, vie identifikovať špecifiká kultúrnohistorickej tematiky na Slovensku, je schopný aplikovať  osvojené poznatky, zručnosti a spôsobilosti pri riešení vlastnej témy zadanej práce

Vzdelávacia aktivita je určená pre žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, ako aj pre žiakov mladšieho a staršieho školského veku žijúcich v krajinách západnej Európy a zámoria.

Letný tábor pre deti z Maďarska

Dátum podujatia: 24.07.2017 - 29.07.2017
Počet voľných miest: 54
Popis:

Letný tábor pre deti z Maďarska je určený pre žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Maďarsku vo veku do 15 rokov. Pobyt je realizovaný na základe medzivládnej dohody.

Hlavným cieľom je pobyt detí v prírode, v horskom čistom prostredí – a to prostredníctvom zážitkových vzdelávacích aktivít v okruhoch: slovenský jazyk: komunikácia detí a animátor prebieha v slovenskom jazyku, prírodovedná časť: poznávanie fauny a flóry Vysokých Tatier, turistika – náučné chodníky, spoznávanie okolitých jaskýň, kultúrno historická časť:  zoznámenie s tradičnými remeslami, návšteva múzeí spojená s kvízovými otázkami v slovenskom jazyku.

Škola v prírode pre Slovákov z Maďarska a Srbska

Dátum podujatia: 04.08.2017 - 13.08.2017
Počet voľných miest: 85
Popis:

Školu v prírode v roku 2017 organizujeme v doline Hronca a Osrblia pri Čiernom Balogu. Cieľom vzdelávacej aktivity je poznávať zážitkovou formou stredné Slovensko v kontexte jeho prírodovednej, kultúrnej a historickej jedinečnosti.

Ústredným tematickým prienikom celého pobytu bude najmä banská činnosť, ktorá zanechala výrazné stopy v krajine a jej histórii. Dôležitou súčasťou je skvalitňovanie jazykových kompetencií účastníkov – k využívaniu slovenčiny v tomto roku okrem komunikácie v priebehu vyučovania doplníme každodennú rannú desaťminútovú „jazykovú rozcvičku“ zameranú na  konverzáciu na aktuálne témy a na bežné komunikačné udalosti.

Účastníci navštívia Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline, spoznajú časť histórie na príklade Čiernohronskej lesnej železnice, ale aj históriu baníctva a historických stredoslovenských banských miest, ktoré boli v 16.-18.storočí najbohatšími mestami Uhorska vďaka baniam na vzácne kovy.

Školy v prírode zachovajú účastníkmi obľúbený systém činnosti v zmiešaných súťažných družstvách.

Letný kurz slovenského jazyka a kultúry „Sme v slovenčine doma“

Dátum podujatia: 11.08.2017 - 20.08.2017
Počet voľných miest: 20
Popis:

Letný kurz - jeho skrátená verzia -  je určený žiakom základných škôl vo veku 6 – 15 rokov, ktorí žijú mimo územia Slovenskej republiky, a ktorí sa chcú naučiť slovenský jazyk alebo sa v ňom chcú zdokonaliť.

Naším cieľom je:

- poskytnúť  komunikačný priestor  na zlepšenie komunikačných zručností zúčastnených osôb;

- sprostredkovať  poznatky o súčasnom Slovensku, o jeho obyvateľoch a kultúre;

- motivovať k následnému rozvíjaniu komunikačnej kompetencie v slovenskom jazyku    a k spoznávaniu Slovenska.

Letný kurz obsahuje výučbu slovenského jazyka, tvorivé dielne a workshopy zamerané na pioznávanie slovenskej kultúry, výlety po Slovensku, návštevy kultúrnych podujatí. Voľnočasové aktivity budú realizované formou súťaže zmiešaných družstiev. 

Letný kurz slovenského jazyka a kultúry „Sme v slovenčine doma“ - pre stredoškolákov

Dátum podujatia: 11.08.2017 - 30.08.2017
Počet voľných miest: 20
Popis:

Letný kurz je určený všetkým vo veku 14 – 18 rokov žijúcim mimo územia Slovenskej republiky, ktorí sa chcú naučiť slovenský jazyk alebo sa v ňom chcú zdokonaliť.

Naším cieľom je:

- poskytnúť  komunikačný priestor  na zlepšenie komunikačných zručností zúčastnených osôb;

- sprostredkovať  poznatky o súčasnom Slovensku, o jeho obyvateľoch a kultúre;

- motivovať k následnému rozvíjaniu komunikačnej kompetencie v slovenskom jazyku    a k spoznávaniu Slovenska.

Letný kurz obsahuje: 6 hodín výučby slovenského jazyka denne, voľnočasové aktivity, výlety po Slovensku, návštevy kultúrnych podujatí, diskusné stretnutia.  

«« 1 2 3 »»