Study in Slovakia Study in Slovakia Study in Slovakia
Filter: Metodické kurzy | Školy v prírode | Kultúrno-vzdelávacie podujatia
Events for Slovaks living abroad.
Podujatia pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Súťaž v odbore digitálnej fotografie a krátkej filmovej tvorby/pobyt víťazov na Slovensku

Dátum podujatia: 13.06.2017 - 16.06.2017
Počet voľných miest: 30
Popis:

Vzdelávacia aktivita je primárne určená pre deti základných a stredných škôl, mladých Slovákov žijúcich v zahraničí. Víťazi súťaže, ktorá je realizovaná zasielaním prác elektronickou poštou, sú pozvaní na Slovensko. Tvorbu účastníkov hodnotí odborná komisia zložená z umelcov a odborníkov. Popri cieľovej skupine detí a mládeže je sekundárnou cieľovou skupinou i skupina pedagógov, ktorí dostanú jedinečnú možnosť nadobudnúť nové odborné postupy vo výuke kreatívnych predmetov.

Po absolvovaní pobytu víťazov na Slovensku účastník vie pracovať kreatívne - v samostatnosti i v tvorivej skupine. Po príchode do domovskej krajiny hľadá nové inšpirácie, vhodné kompozície, momenty, situácie pre svoju ďalšiu tvorbu v oblasti fotografie, filmu alebo animácie.

Letný tábor mladých vedcov – pre stredoškolákov

Dátum podujatia: 02.07.2017 - 09.07.2017
Počet voľných miest: 48
Popis:

Hlavným cieľom vzdelávacej aktivity je rozvíjať základnékomunikačné zručnosti v slovenskom jazyku a poznávať vedecké odbory. Cieľom vzdelávacej aktivity je poznávať zážitkovou formou rôzne vedecké odbory humanitného aj prírodovedného zamerania: z humanitných predmetov slovenský jazyk, história, jazykoveda, z prírodovedných predmetov miestopis, rastlinstvo a živočíšstvo, fyzikálne odbory. Odbornými garantmi prezentovaných vedných odborov budú odborne príslušné katedry jednotlivých fakúlt UMB.

Vzdelávacia aktivita je určená pre žiakov stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, ako aj pre študentov stredoškolského žijúcich v krajinách západnej Európy a zámoria.

Detská krajanská univerzita

Dátum podujatia: 02.07.2017 - 09.07.2017
Počet voľných miest: 48
Popis:

Hlavným cieľom vzdelávacej aktivity je rozvíjať základnékomunikačné zručnosti v slovenskom jazyku a poznávať vedecké odbory – a to zážitkovou formou.

Štúdium na Detskej krajanskej univerzite bude obsahovať  z humanitných predmetov slovenský jazyk, históriu, jazykovedu, z prírodovedných predmetov miestopis, rastlinstvo a živočíšstvo, fyzikálne odbory. Odbornými garantmi prezentovaných vedných odborov budú odborne príslušné katedry jednotlivých fakúlt UMB.

Vzdelávacia aktivita je určená pre žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí.

Letný tábor mladých výskumníkov po lokalitách UNESCO

Dátum podujatia: 09.07.2017 - 16.07.2017
Počet voľných miest: 48
Popis:

Hlavným cieľom vzdelávacej aktivity je formovanie historického vedomia krajanských detí a mládeže v záujme posilnenia ich identity a rozvíjania vzťahu k vlasti ich predkov.

Po absolvovaní vzdelávacej aktivity žiak pozná súvislosti kultúrnej histórie Slovenska v európskom kontexte, dokáže kriticky posúdiť osobitosti  jednotlivých pamiatok, konštruktívne hodnotí a vyberá pozoruhodnosti slovenskej krajiny pre zahraničných Slovákov, vie identifikovať špecifiká kultúrnohistorickej tematiky na Slovensku, je schopný aplikovať  osvojené poznatky, zručnosti a spôsobilosti pri riešení vlastnej témy zadanej práce

Vzdelávacia aktivita je určená pre žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, ako aj pre žiakov mladšieho a staršieho školského veku žijúcich v krajinách západnej Európy a zámoria.

Letný tábor pre deti z Maďarska

Dátum podujatia: 24.07.2017 - 29.07.2017
Počet voľných miest: 54
Popis:

Letný tábor pre deti z Maďarska je určený pre žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Maďarsku vo veku do 15 rokov. Pobyt je realizovaný na základe medzivládnej dohody.

Hlavným cieľom je pobyt detí v prírode, v horskom čistom prostredí – a to prostredníctvom zážitkových vzdelávacích aktivít v okruhoch: slovenský jazyk: komunikácia detí a animátor prebieha v slovenskom jazyku, prírodovedná časť: poznávanie fauny a flóry Vysokých Tatier, turistika – náučné chodníky, spoznávanie okolitých jaskýň, kultúrno historická časť:  zoznámenie s tradičnými remeslami, návšteva múzeí spojená s kvízovými otázkami v slovenskom jazyku.

«« 1 2 »»