Study in Slovakia Study in Slovakia Study in Slovakia
Filter: Metodické kurzy | Školy v prírode | Kultúrno-vzdelávacie podujatia
Events for Slovaks living abroad.
Podujatia pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Odborno-metodický seminár pre učiteľov Tvary a tváre slovenského jazyka v didaktickej praxi

Dátum podujatia: 21.08.2017 - 25.08.2017
Popis:

Odborno-metodický seminár pre učiteľov

Tvary a tváre slovenského jazyka v didaktickej praxi

Organizátor kurzu: Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk

                                   Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

           

Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

 

Počet štipendijných miest: 15

Zameranie kurzu:

Kurz je súčasťou programu ďalšieho vzdelávania učiteľov a prebieha paralelne s 53. ročníkom letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. Kurz je zameraný na prezentovanie nových kreatívnych prístupov a metód vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka s dôrazom na register gramatických a lexikálnych špecifík vo frazeologickom fonde slovenčiny. Cieľom kurzu je ukázať možnosti fungovania frazém v rečovej praxi z pohľadu učiteľa aj žiaka prostredníctvom jazykových cvičení a tvorivých úloh. Súčasťou programu je možnosť zúčastniť sa na podujatiach prebiehajúceho ročníka letnej školy SAS a v utorok 22. augusta na medzinárodnom sympóziu Tvary a tváre slovenskej lingvistiky v zrkadle SAS-u.

Podmienky účasti:

Prijatým účastníkom budú hradené náklady na pobyt počas kurzu (odborný program –prednášky, semináre, ubytovanie, strava, kultúrny program), cestovné hradí vysielajúca strana, alebo účastník kurzu sám z vlastných zdrojov.

 

Záujemcovia o účasť na kurze sa musia prihlásiť a vyplnenú prihlášku poslať

najneskôr do 10. 07. 2017 na adresu: veronika.sykorova@uniba.sk

Prijatým účastníkom pošleme akceptáciu s informáciou o ubytovaní a vzdelávacom programe kurzu.

Informácie: tel.: +421 2 59339 497, veronika.sykorova@uniba.sk

Organizátori kurzu didaktiky pre učiteľov sa tešia na vašu účasť.

 

V prípade nejasností radi odpovieme na vaše otázky. Kontakt: veronika.sykorova@uniba.sk

«« 1 »»